Toto fórum používá cookies
Toto fórum využívá cookies pro ukládání vašich přihlašovacích údajů, pokud jste zaregistrováni. Pokud nejste, ukládá vaší poslední návštěvu. Cookies jsou malé textové dokumenty uložené na vašem počítači. Cookies uložené tímto fórem mohou být použity pouze na této webové stránce a nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Cookies na tomto fóru také ukládají konkrétní témata, která jste si přečetli a kdy jste je naposledy četli. Prosím potvrďte, zda chcete přijímat nebo odmítnout toto nastavení cookies.

Cookie budou uloženy ve vašem prohlížeči bez ohledu na volby, aby se zabránilo opětovnému pokládání tohoto dotazu. Budete mít možnost změnit nastavení pro soubory cookie kdykoliv pomocí odkazu v zápatí.


Odpovědět 
 
Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica
Autor Zpráva
Marcel Offline
Junior Member
**

Příspěvků: 18
Připojen(a): 11.09.2012
Hodnocení:  
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #41
Big Grin RE: SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica
(12.12.2014 8:30)Kohout napsal(a):  Já bejt Slovák tak jdu do učení k Merkurimu.

A to mam k nemu bližšie ako do Bystrice Big Grin,ale radšej zajdem do Bystrice.
12.12.2014 22:57
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Header Offline
Junior Member
**

Příspěvků: 10
Připojen(a): 01.12.2014
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #42
RE: SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica
Adamkrt: Surprised
Pozerám že sa robia nejaké veľké zmeny. Sú už známe oblasti pôsobenia týchto "krúžkarov"? Nejaké okresy alebo mestá aspoň.
Ďakujem.
12.12.2014 23:41
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Adamkrt Offline
Member
***

Příspěvků: 175
Připojen(a): 31.08.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #43
RE: SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica
Na kruzkarov su kladene vysoke naroky takze ich az tak vela nebude...
Materiálno technické vybavenie včelnice vedúceho včelárskeho krúžku (VK)
pre plnenie predpísaných učebných osnov VK.
A)základné
1. Minimálne päť úľových zostáv s odnímateľnými varroa dnami.
2. Úľové zostavy (min. 2) s vysokými a nízkymi nadstavkami miery B aleboLangstroth.
3. Minimálne jedno peľochytové dno na odber peľu.
4. Nerezový medomet s elektrickým pohonom.
5. Odvíčkovací stôl, alebo tanier.
6. Nerezovú a plastovú nádobu na plnenie a skladovanie medu.
7. Nádobu so sitom na cedenie medu, uhelonové sito.
8. Voskotopku, slnečné rozpúšťadlo vosku.
9. Elektrický zatavovač medzistienok.
10. Chovnú súpravu na chov matiek, všetky typy materských klietok, značkovač matiek.
11. Minimálne päť kusov oplodniačikov.
12. Minimálne dva plemenáče, jeden roják, (debnička na plásty).
13. Dávkovače, alebo aplikátory na liečenie včelstiev organickými kyselinami.
14. Sírna lampa.
15. Mikroskop, lupa.
16. Audiovizuálna technika (dataprojektor, notebook) pre teoretické vyučovanie
B) Doporučené
1. Mechanický zmetač na odstraňovanie včiel z medových plástov pri medobraní.
2. Zariadenie alebo prípravok na pastovanie medu.
3. Elektrický stekucovač skryštalizovaného medu.
4. Jeden (1) presklený pozorovací úlik.

Usmernenie ZSV č. 03/2014
k Včelárskym krúžkomZdruženia Slovenská včela a Spolku včelárov Slovenska

Čl. I
Základné ustanovenie
1. Včelársky krúžok podľa tohto Usmernenia je organizačná zložka zriaďovateľa. Včelársky krúžok nemá právnu subjektivitu.
2. Zriaďovateľ Včelárskeho krúžku môže byť organizačná zložka členaZdruženia Slovenská včela (ďalej len ZSV), Spolku včelárov Slovenska (ďalej len SVS), ktorá má právnu subjektivitu napr. ZO, regionálna zložka, alebo člen ZSV.
3. Zriaďovateľom školskéhovčelárskeho krúžku je iný subjekt, ako stanovený v odseku 1. a 2. tohto článku. Školský včelársky krúžok nemá právo na poskytnutie pomoci v súlade s ustanovením Nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z.
4. Vedúci Včelárskeho krúžku musí byť člen zriaďovateľa napr. ZSV, SZV, SVS, musí byť plnoletý, spôsobilý na právne úkony, bez záznamu v Registri trestov. V posledných 3 rokoch choval najmenej 20 rodín včelstiev a v Centrálnom registri včelstiev je evidovaný najmenej 7 rokov bez prerušenia.
5. Komisia pre prácu s mládežou pri ZSV (ďalej len „komisia“) – metodicky riadi a usmerňuje činnosti Včelárskych krúžkov. Predseda komisie je spravidla Odborný poradca pri ZSV.
6. Vzdelávacia inštitúcia – organizácia, ktorá má akreditované vzdelávacie programy v oblasti Včelárstva.

Čl. II.
Vznik a evidencia Včelárskych krúžkov

1. O zriadení Včelárskeho krúžku rozhodne štatutárny orgán zriaďovateľa (napr. výbor ZO, predseda regionálnej zložky) spravidla uznesením a zároveň mu môže vyčleniť majetok k užívaniu. Včelársky krúžok môže mať najmenej 5 členov maximálne 15 členov.
2. Za Včelársky krúžok koná vedúci Včelárskeho krúžku. Zúčastňuje sa rokovania štatutárneho orgánu zriaďovateľa, členskej schôdze zriaďovateľa a plní ostatné členské povinnosti voči zriaďovateľovi.
3. Vo vzťahu k tretím osobám vystupuje vedúci krúžku v rozsahu poverenia zriaďovateľa. Za Včelársky krúžok sa zaväzuje zriaďovateľ. Zriaďovateľ žiada o dotácie na činnosť krúžku, prípadne o dotácie na včelstvo, vo vlastníctve zriaďovateľa, s ktorým Včelársky krúžokhospodári.
4. V prípade zániku Včelárskeho krúžku, majetok zriaďovateľa, s ktorým Včelársky krúžok hospodári zostáva zriaďovateľovi Včelárskeho krúžku.
5. V prípade, že dôjde k škode na včelárskom majetku zriaďovateľa, s ktorým hospodári Včelársky krúžok, o zmiernenie škody zo Svojpomocného fondu žiada zriaďovateľ. Žiadosť spolu podpisuje vedúci Včelárskeho krúžku. Príspevok je vyplatený na účet zriaďovateľa.
6. Činnosť včelárskeho krúžku je zameraná na získavanie praktických skúseností a odborných vedomostí pri práci so včelami. Každý Včelársky krúžok má spracovaný plán činnosti na príslušný podporný rok k 30.06 a krúžkovú dokumentáciu (triednu knihu a prezenčné listiny).
7. Metodicky je činnosť Včelárskeho krúžku a vypracovanie plánu činnosti riadené Komisiou.
8. Komisia mimo toho každoročne spracuje rámcoví plán činnosti Včelárskeho krúžku, vrátane plánu súťaží a stretnutí jeho členov. Plán Komisia predkladá k schváleniu Predstavenstvu ZSV a následne ho zverejňuje v časopise Včelár a na webových stránkach ZSV.
9. Po zriadení Včelárskeho krúžku vedúci Včelársky krúžok zašle na Sekretariát ZSV žiadosť o vystavenie evidenčného listu Včelárskeho krúžku. Náležitosti žiadosti stanoví Komisia. Ak sú splnené podmienky stanovené týmtoUsmernením, sekretariát zašle zriaďovateľovi evidenčný list Včelárskeho krúžku. Dňom vystavenia evidenčného listu Včelárskeho krúžku je dňom vzniku Včelárskeho krúžku, následne jeho registrácia na sekretariáte ZSV.
10. Základnú evidenciu Včelárskeho krúžku vedie Sekretariát ZSV. Pre účely organizovania akcií usporiadaných Včelárskym krúžkom, môže Sekretariát ZSVúdaje z evidencii poskytnúťVzdelávacej inštitúcii a Komisii.
11. Aktualizácia dát z evidenčného listu sa každoročne obnovuje do 30.06 príslušného roku. Ak neprebehne písomná aktualizácia dát k stanovenému termínu, je Včelársky krúžok vyradený z evidencie Včelárskych krúžkov a je bez nároku na prípadné dotácie.

Čl. III
Hospodárenie s majetkom
1. Ak Včelársky krúžok hospodári s majetkom zriaďovateľa je povinný najmä majetok:
 užívať a udržiavať
 chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
 používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku.
2. Evidenciu majetku zriaďovateľa, s ktorým hospodári Včelársky krúžok vedie zriaďovateľ v súlade s osobitným právnym predpisom. Zriaďovateľ je povinný vykonávať každoročnú inventarizáciu tohto majetku.
3. V prípade zániku Včelárskeho krúžku s majetkom zriaďovateľa disponuje zriaďovateľ, ktorý rozhodne o jeho ďalšom využití.
4. Vybavenie včelárskeho krúžku stanoví Komisia.

Čl. IV
Bezpečnosť práce
1. Práca vo Včelárskom krúžku sa primerane riadi Doporučením o bezpečnosti pri práci so včelami, ktoré vydá Združenie Slovenská včela.
2. Pre činnosť Včelárskeho krúžku musí zriaďovateľ mať poistenie zodpovednosti za vzniknutú škodu. U členov a vedúceho krúžku sa požaduje poistenie voči úrazu.
3. Za bezpečnosť a ochranu zdravia členov Včelárskeho krúžku pri všetkých aktivitách (napr. súťaž, cestovanie) zodpovedá zriaďovateľ prostredníctvom vedúceho Včelárskeho krúžku. Vedúci Včelárskeho krúžku je povinný jeho členov pravidelne školiť a zoznamovať s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia a viesť o tom evidenciu s podpismi členov.

Čl. V.
Poskytovanie pomoci
Včelárskemu krúžku môže byť schválená podpora na nákup včelárskych pomôcok. Môže ísť predovšetkým o klobúky, rozperáky, zmetáky, dymáky a odviečkovacie vidličky. O finančnú podporu žiada zriaďovateľ Včelárskeho krúžku postupom stanoveným v Nariadení vlády SR č. 107/2014 Z. z.

Čl. VI
Členstvo vo Včelárskom krúžku
1. Členstvo vo Včelárskom krúžku vzniká na základe prihlášky. Prihláška musí u osôb mladších ako 18 rokov obsahovať súhlas rodičov alebo iných zákonných zástupcov a podpis žiadateľa o členstvo.
2. Žiadateľ o členstvo doloží žiadosť potvrdením lekára, že je spôsobilý pre prácu so včelami. Potvrdenie od lekára o tejto skutočnosti predkladá aj osoba staršia ako 18 rokov.
3. Prihlášku za člena Včelárskeho krúžku schvaľuje zriaďovateľ.
4. Členovia Včelárskeho krúžku, ktorý nie sú riadnymi členmi zriaďovateľa neplatia členské. Môžu sa však zúčastňovať akcií organizovaným zriaďovateľom za podmienok stanovených zriaďovateľom.

Čl. VII
Vedúci Včelárskeho krúžku
1. Vedúci Včelárskeho krúžku sú uvedení v zozname vedenom Sekretariátom ZSV a schválenom Predstavenstvom ZSV po splnení podmienok stanovených týmto Usmernením.
2. Vedúci Včelárskeho krúžku musí byť absolventom odborného vzdelania včelárov
I. stupňa a absolventom kurzu lektorských zručností a musí absolvovať preskúšanie z odborných vedomostí vedúceho včelárskeho krúžku. Môže viesť maximálne 2 Včelárske krúžky.
3. Na vedenie každého Včelárskeho krúžku za účelom vykonávania vzdelávacích aktivít môže vedúci Včelárskeho krúžku prostredníctvom zriaďovateľa žiadať o pomoc do výšky 650 €, po splnení podmienok tohto Usmernenia.
4. Podmienkou poskytnutia pomoci je, že: vzdelávacia aktivita je vykonaná vedúcim včelárskeho krúžku,za účasti minimálne 5 členov Včelárskeho krúžku a trvá najmenej 65 vyučovacích hodín za podporný rok.
5. Školenie vedúcich Včelárskych krúžkov organizuje ZSV prostredníctvom Komisie. Vedúci je povinný sa školení zúčastňovať. Predmet školenia navrhuje a plánuje Komisia. Školenie je z pravidla zamerané na metodické riadenie, odborné prednášky, informácie činnosti krúžkov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so včelami, poistné, všeobecné záväzné právne predpisy pre prácu s deťmi a pod.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenie
1. Vedúci včelárskych krúžkov splnia povinnosti vzdelávania stanovené týmto Usmernením do 31.05.2015.
2. Usmernenie nadobúda platnosť dňom 12.10.2014 a účinnosť nadobúda dňom 01.01.2015.


V Bratislave, dňa 12.10.2014

Ing. Ľudovít Gál
predseda ZSV
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 13.12.2014 20:26 od Adamkrt.)
13.12.2014 20:24
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
goro Offline
Moderátor
*****
Moderators

Příspěvků: 2.050
Připojen(a): 23.04.2010
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání

Facebook
Příspěvek: #44
RE: SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica
(13.12.2014 20:24)Adamkrt napsal(a):  ... takze ich az tak vela nebude...
Angry
Adam pozorne som si všetko preštudoval a ja to napíšem ináč :
...len aby nejakí boli.... Wink

..."ži a nechaj žiť"...
Hlasování:
13.12.2014 20:41
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
MichalD Offline
Newbie
*

Příspěvků: 5
Připojen(a): 23.07.2014
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #45
RE: SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica
Ja som sa chcel prihlásiť ešte v minulom školskom roku, ale už mali plný stav, preto som to spravil teraz hneď, ako bola možná registrácia. O zmenách som nevedel, ale potešia, keďže z východu to mám pekných pár stovák. Podľa môjho názoru je štúdium kôli dotáciám len pre trpezlivých, my ostatní na dotácie kašleme. Prípadne sa dajú včely registrovať na inú blízku osobu? A prečo som sa vlastne prihlasil? Preto, lebo sme z každej strany stále viac zaťažení byrokraciou a aby niekedy v budúcnosti niekomu nevadilo, že niečo robím a nemám na to papier.
15.12.2014 23:26
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Adamkrt Offline
Member
***

Příspěvků: 175
Připojen(a): 31.08.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #46
RE: SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica
Ak chodis na skolenie pre zacinajucich tak to sa poklada len za 0ty stupen, tj ziaden uznany papier z toho nebude.
Hlasování: Jaroslav Stoklasa (+1)
16.12.2014 8:33
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Adamkrt Offline
Member
***

Příspěvků: 175
Připojen(a): 31.08.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #47
RE: SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica
Novi AUVL, veduci kruzkov, lektori a podobne uz budu musiet mat rocnu skolu v Banskej Bystrici alebo Vcelarske minimum, to bude pre nich ako prvy stupen vzdelania.
16.12.2014 10:35
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Odpovědět 


Skok na fórum:


Uživatel(é) prohlížející si toto téma: 1 Host(é)
KontaktyPortálNahoruNa obsahOdlehčený (archivační) módMobilní verzeRSS | Nastavení souhlasu s cookies