Toto fórum používá cookies
Toto fórum využívá cookies pro ukládání vašich přihlašovacích údajů, pokud jste zaregistrováni. Pokud nejste, ukládá vaší poslední návštěvu. Cookies jsou malé textové dokumenty uložené na vašem počítači. Cookies uložené tímto fórem mohou být použity pouze na této webové stránce a nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Cookies na tomto fóru také ukládají konkrétní témata, která jste si přečetli a kdy jste je naposledy četli. Prosím potvrďte, zda chcete přijímat nebo odmítnout toto nastavení cookies.

Cookie budou uloženy ve vašem prohlížeči bez ohledu na volby, aby se zabránilo opětovnému pokládání tohoto dotazu. Budete mít možnost změnit nastavení pro soubory cookie kdykoliv pomocí odkazu v zápatí.


Odpovědět 
 
Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stanovy Národní italské včelařské unie (svazu)
Autor Zpráva
gupa Pryč
Posting Freak
*****

Příspěvků: 2.145
Připojen(a): 07.06.2011
Hodnocení:  
Oslovení: Vykání
Příspěvek: #1
Stanovy Národní italské včelařské unie (svazu)
Pro zajímavost sem dávám jeden překlad bez úprav, moderně pojatých stanov národního svazu včel v Itálii, kterých je na národní úrovni více. Sjednocuje regionální a místní včelařské organizace kvůli zastupování jejich zájmů před státními institucemi v jednu unii včelařů.

http://www.mieliditalia.it/index.php

poznámka přeloženo díky Google translate bez úprav

[attachment=5832]

Statut Národního svazu sdružení italských včelařůPRVNÍ ČÁSTČlánek 1 - Název a sídlo

Unie s názvem „ Národní svaz italských včelařů asociací (UNAAPI.) “

Má sídlo v Castel San Pietro Terme (BO), Via San Carlo 526 / A. Usnesením představenstva lze přemístit sídlo a zřídit, přemístit a uzavřít vedlejší kanceláře, delegace, pobočky apod.

Níže bude uveden odkaz tak, že bude krátce označen výrazem „ Unie “.Článek 2 - Doba trvání

Doba trvání Unie je neomezená.

Článek 3 - Cíle a účely

Unie , což není za účelem dosažení zisku, hodlá prosazovat, chránit a zlepšovat, z každého úhlu pohledu, italská včelařství, s úkoly pomoci, koordinaci a reprezentaci včelařů, kteří jsou členy sdružení včelařství, zachycená na Unii, působící na vnitrostátním území.

Konkrétně se jedná o svaz hodlá:

zastupovat zájmy národního včelařství, zejména přidružených organizací, ve vztazích s institucemi a správami, s národními, evropskými a mezinárodními ekonomickými, politickými, odborovými a sociálními organizacemi před těmi, kteří projevují zájem o včelařství, soukromé i veřejné subjekty;
podporovat šíření informací mezi přidruženými organizacemi o nových technologiích, nových metodách řízení produkce a ochraně zdraví včelařských farem a obecně o všech aktualizačních informacích týkajících se modernizace a obnovy včelařství;
provádět činnosti zpracování a navrhování údajů a obsahů zaměřených na zlepšování právních předpisů o včelařství, dále provádět poradní úkoly ve vztahu k ministerstvům a regionům a autonomním provinciím, různým dotčeným orgánům a orgánům nebo spolupracovat s podobnými iniciativami prováděné obchodními organizacemi, veřejnými nebo soukromými subjekty;
propagovat, vylepšovat a chránit produkty úlu, rovněž prostřednictvím péče o konkrétní propagační a diseminační intervence zaměřené na konečného spotřebitele;
podpora, získávání a koordinace vědeckého výzkumu ve včelařství;
usnadnit jakoukoli iniciativu, která podporuje pozitivní a aktivní spolupráci mezi včelaři a amatérskými včelaři;
vyhledávat a podporovat spolupráci a porozumění s italskými a zahraničními organizacemi s podobnými účely jako v Unii a podílet se na orgánech s nimi zřízených v jakékoli právní formě.

K dosažení zákonných cílů má Unie v úmyslu:

koncipovat, propagovat a organizovat akce, jako jsou: semináře, setkání, výstavy, konference, workshopy, přednášky, workshopy, projekce, publikační a multimediální aktivity, školení a jakékoli další iniciativy zaměřené na šíření propagace, ochrany a zlepšování italského včelařství;
poskytovat technické a ekonomické poradenství přidruženým organizacím ve vztahu k účelům Unie ;
úzce spolupracovat se všemi organizacemi působícími na vnitrostátním území, které sdílejí ochranu a podporu italského včelařství;
plánovat a realizovat iniciativy, a to i v publikační oblasti a / nebo s využitím internetu, zaměřené na konkrétní školení, orientaci, rekvalifikaci a odbornou aktualizaci svých členů a včelařů obecně;
navazovat spolupráci s veřejnými a soukromými subjekty. V tomto ohledu lze uzavřít dohody s: regiony, provinciemi, obcemi, sdruženími, ONLUS, nevládními organizacemi, nadacemi, provinčními, regionálními, národními a mezinárodními orgány, laboratořemi, školami, univerzitami, výzkumnými institucemi, soukromými společnostmi dodávajícími hmotný a nehmotný majetek. , družstva, konsorcia a všechny veřejné nebo soukromé subjekty, které budou považovány za rozhodující pro dosažení účelů;
podporovat a provádět, také prostřednictvím přidružených organizací, rozvojové programy, studium, technickou pomoc, výzkum, šíření, propagandu, kontroly kvality, konverzi a kvalifikaci produkce včelařského sektoru, se zvláštním důrazem na zdraví, bezpečnost a kvalitu všech výrobky z úlu;
sjednávat úmluvy, dohody a smlouvy, včetně meziprofesních, jménem členských sdružení na základě jejich konkrétního mandátu;
na subsidiárním a převládajícím základě může Unie rovněž provádět obchodní činnosti zaměřené na dosažení podnikových účelů.

Unie může vykonávat svou činnost přímo a / nebo ve spolupráci s jinými veřejnými či soukromými subjekty nebo organizacemi a může se také podílet a / nebo spolu s dalšími subjekty, které mají podobnou nebo připojený objekt do jeho vlastní.Článek 4 - Členové

Počet členů je neomezený. Členy Unie mohou být sdružení včelařů se sídlem v Itálii, která se uznávají v cílech Unie a přijímají obsah statutu.

Členové musí plně akceptovat zákonná a regulační ustanovení Unie a jsou povinni platit počáteční vstupní poplatek a roční členský poplatek, jehož výše stanoví správní rada.

Členové se vstupem do Unie zavazují, že se nepřipojí k jiným národním organizacím se stejnými nebo protichůdnými cíli.

Všichni členové mají právo hlasovat pro schválení rozpočtu, změn stanov a vnitřních předpisů a účastnit se aktivního a pasivního voliče pro jmenování představenstva.

Přidružené organizace mají v souladu se zaplacením členského příspěvku právo účastnit se shromáždění prostřednictvím svých pověřených zástupců a mohou využívat všechny služby nabízené Unií bezplatně .

K pokrytí nákladů na konkrétní iniciativy plánované a podporované Unií mohou být mimořádné kvóty samofinancování požadovány pouze od poslanců, kteří o ně mají zájem.

Poplatky placené členy jsou nepřenosné a nepodléhají přecenění.Článek 5 - Přijímání, vylučování a odvolávání členů

Přijetí nového člena schvaluje představenstvo na základě písemné žádosti předložené příslušnou asociací.

Žádost podepsaná právním zástupcem sdružení bude zaslána prezidentovi a musí obsahovat kromě přijetí statutu, prováděcích předpisů a orgánů podnikového zástupce také následující přílohy:

kopii stanov a statutu přidruženého uchazeče;
počet účinných členů spolu s počtem provedených včelstev;
kopie rozhodnutí o členství přijatého příslušným orgánem Asociace.

Jakmile je členství schváleno představenstvem, rozumí se, že asociační vztah je navázán na dobu neurčitou. Členství proto nelze sjednat na přechodnou dobu.

Stav členství je vyloučen vyloučením nebo odvoláním, když:

neplní povinnosti vyplývající z tohoto statutu as ním souvisejících předpisů a rozhodnutí akcionářů;
způsobuje Unii jakýmkoli způsobem morální nebo materiální škody ;
včas neplní závazky přijaté z jakéhokoli důvodu vůči Unii nebo bez oprávněných důvodů nepřispívá k dosažení podnikových účelů nebo jakýmkoli způsobem nepříznivě ovlivňuje činnost Unie ;
vykonává činnosti v rozporu s cíli a zájmy Unie ;
ztrácí požadavky na přijetí;
nezaplatí roční členský příspěvek.

S výjimkou vyloučení podle písmene f) musí být vyloučení člena, který selhal, oznámeno doporučeným dopisem nebo ověřeným e-mailem a musí obsahovat důvody pro vyloučení. Nabývá účinnosti třicet (30) dnů po přijetí.

Do 30 (třiceti) dnů od přijetí ustanovení může poslanec vznést námitku, pokud má za to, že mu důvody pro vyloučení nelze přičíst, námitka nezastaví účinnost ustanovení, jehož výkon může být pozastaven radou arbitrů, jako orgánem odpovědným za řešení sporů mezi akcionáři a Unií .

Vyloučený člen zaniká dnem poskytnutí a výkonem aktivních práv.

Odstoupení je povoleno kterémukoli členovi a kdykoli.

Veškeré spory týkající se přijetí nebo vyloučení členů budou v každém případě rozhodovány Radou rozhodců jako orgánem odpovědným za řešení sporů mezi členy a Unií .

V každém případě odstupující nebo vyloučený člen nemá právo na vrácení zaplacených členských příspěvků a / nebo příspěvků ani na nároky ze sociálního majetku.DRUHÁ ČÁST

Článek 6 - Orgány Unie

Orgány Unie jsou:

Valné shromáždění členů;
představenstvo;
předseda představenstva;
Pokladník;
College of Arbitrators.Článek 7 - Valné shromáždění členů

Valné shromáždění členů je svrchovaným orgánem Unie .

Předsedá mu předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda a alternativně nejstarší přítomný delegát.

Přidružené organizace jsou ve shromáždění zastoupeny počtem delegátů vypočítaných podle počtu úlů jejich členů podle následujícího pravidla:
a) dva delegáti pro počet včelstev představujících méně než nebo rovných deseti tisícům; b) čtyři delegáti pro počet včelstev představovaných více než deset tisíc a méně než nebo rovných čtyřicet tisíc; c) pět delegátů pro počet včelstev představovaných více než čtyřicet tisíc.Shromáždění svolává na řádném zasedání předseda představenstva nejméně jednou ročně a na mimořádném zasedání vždy, když to představenstvo považuje za nutné, nebo na základě odůvodněné žádosti alespoň jedné pětiny členů. Odůvodněná žádost musí být adresována předsedovi představenstva spolu s podpisem všech žadatelů.

Svolání shromáždění provádí představenstvo v osobě prezidenta dopisem přidruženým organizacím na poslední známou adresu, případně také faxem nebo e-mailem, s konkrétním uvedením času, pořadu jednání a místa konání „schůzka (která se může lišit od sídla) nejméně sedm dní před datem stanoveným pro schůzi.

Řádné shromáždění je platně ustaveno na první výzvu, je-li přítomna většina oprávněných stran, a na druhou výzvu, pokud je přítomna alespoň 1/5 oprávněných stran.

Usnesení přijímá většina přítomných.

Řádná valná hromada:

projednává a schvaluje rozpočet představenstva na činnosti, které mají být prováděny;
projednává a schvaluje konečnou bilanci představenstva o prováděné činnosti;
volí členy představenstva a členy rady rozhodců;
stanoví hlavní směry pro činnost Unie ;
schvaluje vnitřní předpisy;
určuje jakoukoli odměnu ředitelů;
řeší jakékoli jiné téma a problém uvedený v pořadu jednání.

Na schůzích má každý delegát přidružených organizací, v dobrém stavu se zaplacením členského příspěvku, právo na jeden hlas.

Hlasování může probíhat zvednutím ruky nebo na žádost tajným hlasováním.

Mimořádné shromáždění je platně ustaveno při první výzvě, jsou-li přítomny alespoň 2/3 oprávněných osob, a při druhé výzvě, pokud je přítomna alespoň 1/5 oprávněných osob.

Mimořádná valná hromada rozhoduje o zákonných změnách a zániku Unie a usnesení jsou přijímána většinou přítomných.Článek 8 - Představenstvo

Představenstvo se skládá z minimálně 7 členů a maximálně 21 volených Shromážděním.

Nečlenové Unie mohou být rovněž součástí představenstva, kteří mohou přispět k lepšímu fungování Unie .

Valné shromáždění členů může rozhodnout o zvýšení nebo snížení počtu členů představenstva ze 7 na 21 na základě celkového počtu členů Unie , přičemž je vždy zaručen lichý počet.

Volba představenstva probíhá podle volebního řádu schváleného shromážděním.

Představenstvo zůstává ve funkci čtyři roky a jeho členové mohou být znovu zvoleni.

Ředitel, který se bez vážných a oprávněných důvodů nezúčastní schůzí představenstva třikrát za sebou, zaniká.

Na základě rozhodnutí představenstva bude prezident o propadnutí zálohy informován do 30 dnů od poslední ze tří nepřítomností přidružené organizaci, ke které ředitel propadnutí patří. Totéž může označit nové jméno, které nahradí zesnulého ředitele.

V případě ukončení činnosti členů správní rady z důvodu ukončení, vystoupení nebo vyloučení přidružené organizace, ke které patří, je ostatní členové správní rady nahradí kooptováním s dalšími členy, kteří ve funkci zůstanou až do přirozeného skončení platnosti správní rady.

Pokud většina členů správní rady již není ve funkci, ti, kteří ve funkci zůstanou, naléhavě svolávají valnou hromadu, aby zajistili náhradu těch chybějících.

Správní radu svolává prezident nejméně jednou ročně, a to vždy, když většina jejích členů podá oprávněnou žádost.

Schůzku lze svolat písemně, poštou, faxem nebo e-mailem nebo v odůvodněných naléhavých případech telefonicky.

Zasedání představenstva je platné za přítomnosti alespoň poloviny plus jednoho z jeho členů a je usnášení většinou přítomných.

V případě rovnosti hlasů je hlas prezidenta považován za převládající.

Zasedání Rady guvernérů lze rovněž uskutečnit pomocí telematických prostředků nebo prostřednictvím audiokonferencí nebo videokonferencí po konzultaci s řediteli, pokud je účastníkům umožněno účastnit se diskuse o bodech pořadu jednání, jakož i prohlížet, přijímat nebo v případě potřeby předejte dokumenty.

Průběh tohoto typu schůzky bude probíhat podle interního předpisu schváleného představenstvem

Z každého jednání se vyhotovuje zápis.

Správní rada volí ze svých členů předsedu, jednoho nebo více viceprezidentů a stanoví odpovědnosti ostatních členů ve vztahu k činnosti prováděné Unií za účelem plnění jejích statutárních cílů.

Funkce členů představenstva jsou zcela zdarma; Lze uhradit pouze doložené hotové výdaje vynaložené na provedení úkolu.Článek 9 - Funkce představenstva

Představenstvo má veškeré pravomoci běžné i mimořádné správy.

V běžném řízení má tyto povinnosti:

volit prezidenta, viceprezidenta a pokladníka ze svých vlastních oblastí;
svolat valnou hromadu;
připravuje dokumenty, které mají být předloženy shromáždění;
formalizovat návrhy na správu Unie ;
vypracovat konečný zůstatek, který musí obsahovat jednotlivé položky výdajů a příjmů vztahujících se k období jednoho roku;
připravit rozpočet, který musí obsahovat, rozdělené na jednotlivé položky, prognózy výdajů a příjmů vztahujících se k následujícímu roku;
stanovit částky ročního členství a vstupného členů, které lze odlišit ve vztahu k reprezentativnosti členské organizace
úmyslně o přijetí nebo vyloučení členů;
jednání o přistoupení Unie k jiné organizaci vnitrostátního nebo mezinárodního charakteru, která může zastupovat zájmy Unie ;
rozhoduje o přemístění sídla Unie a / nebo o zřízení poboček nebo vedlejších kanceláří.
projednávání činů a smluv, najímání a propouštění zaměstnanců, stanovení jejich odměn a povinností;
přidělit jednomu nebo více ředitelům nebo zaměstnancům společně nebo nerozdílně, na dobu určitou nebo do odvolání úkoly a pravomoci pro vyřizování jednotlivých úkolů, určování jejich povinností a jakoukoli odměnu nebo náhradu;


Článek 10 - Předseda představenstva

Předseda představenstva je právním zástupcem Unie .

Je odpovědný za podepisování a zastupování před třetími stranami a před soudem, zůstává ve funkci po dobu trvání představenstva a může být znovu zvolen.

Vyvíjí nezbytné iniciativy pro realizaci programu definovaného představenstvem a shromážděním členů, jakož i autonomní iniciativy, které se v naléhavých případech ukáží jako nezbytné.

Ostatní členové představenstva budou o těchto posledních iniciativách okamžitě informováni, a to i elektronicky, a na prvním následujícím zasedání bude představenstvo odpovědné za hodnocení a ratifikaci toho, co prezident učinil.

Prezident svolává a předsedá správní radě a podepisuje všechny správní akty prováděné Unií ; může otevírat a zavírat bankovní a poštovní běžné účty a pokračovat ve sbírkách.

V případě nepřítomnosti nebo překážky prezidenta je za zastupování a podpis odpovědný viceprezident.

Předseda může delegovat za zastupování Unie na třetí strany, viceprezidenta nebo jiné členy správní rady podle konkrétních dovedností vyžadovaných obsazovanou rolí.Článek 11 - Pokladník

Pokladníka jmenuje představenstvo ze svých členů a za svou práci odpovídá představenstvu s výročními zprávami.

Pokladník má po dohodě s předsedou představenstva odpovědnost za administrativní řízení a finanční politiku Unie a otevírá a spravuje bankovní a poštovní běžné účty, které lze spravovat s podpisem předsedy představenstva. disjunktní.

Pokladník má za úkol:

zpracovat návrh rozpočtu a konečného zůstatku, který schválí představenstvo a předloží ke schválení valné hromadě členů;
zajistit správné vedení právních účetních záznamů a administrativní a daňové řízení v souladu s ustanoveními zákona a vnitřních předpisů Unie a provádět usnesení správní rady ve správních věcech;
předkládá výroční zprávu Valnému shromáždění členů se zprávami o politicko-finančním plnění Unie;
zajišťuje běžné účtování výdajů Unie;
hlásit správní radě veškerá ekonomická selhání ze strany členů.Článek 12 - Rada rozhodců

Rada rozhodců se skládá ze tří členů jmenovaných Shromážděním také z řad nečlenů, kteří ve funkci zůstávají čtyři roky a mohou být znovu zvoleni.

Funkce člena kolegia je neslučitelná s funkcí člena představenstva.

Rozhodci jsou odpovědni za řešení sporů mezi členy, Unií a jejími orgány ohledně uplatňování sankcí, výkladu statutu, předpisů, podnikových rezolucí a v každém případě týkajících se sociálních vztahů.

Jakýkoli spor nebo spor, který vznikne v souvislosti s činností Unie, bude předložen k posouzení Radě rozhodců, která vydá svá rozhodnutí spravedlivě a bez procesních formalit.


ČÁST TŘETÍ

Článek 13 - Dědictví

Nedělitelné dědictví Unie sestává z:

členské příspěvky;
příspěvky od státu a od veřejných a soukromých subjektů;
úhrady vyplývající z dohod a / nebo služeb určených pro členy;
příjem plynoucí z marginálních komerčních služeb poskytovaných třetím stranám;
nemovitosti a movitý majetek zakoupené nebo přijaté z jakéhokoli důvodu;
jakékoli mimořádné příspěvky, dary nebo odkazy, i od nečlenů;
Unii bude k dispozici cokoli jiného, ​​i když zde není výslovně uvedeno .

Unie mohou koupit, prodat, výměny movitého a nemovitého majetku, jehož cílem je zlepšit plnění zákonných účely, to může vybavit konstrukcí a technických prostředků nutných k podpoře aktivity členů.

Pomocným, pomocným, sekundárním a každopádně okrajovým způsobem může případně vykonávat obchodní činnosti v rámci akcí zaměřených na dosažení podnikových účelů.

Unie může přijmout sponzorství, žádat o finanční prostředky, připojit konsorcií mezi orgány a sdružení při zachování plné rozhodovací a organizační autonomie, může se uchýlit k reklamním kombinací finanční podporu zákonných úprav a na pokrytí nákladů na provádění institucionálních iniciativ.

Jakékoli zisky získané ze služeb nebo služeb poskytovaných akcionáři nemohou žádným způsobem generovat dividendy mezi nimi, ale musí být použity k dosažení sociálních cílů.

Unie , pro daňové účely, musí být považován za non - komerční subjekt.

V každém případě je zakázáno rozdělovat, a to i nepřímo, zisky nebo provozní přebytky, jakož i rezervní fondy nebo kapitál po celou dobu životnosti Unie , pokud místo určení nebo distribuce nevyžaduje zákon.Článek 14 - Sociální a finanční cvičení

Finanční rok se shoduje s kalendářním rokem a trvá od 1. ledna do 31. prosince každého roku.

Hospodářská zpráva musí informovat o hospodářské a finanční situaci Unie se samostatným uvedením obchodní činnosti, která by mohla být prováděna společně s institucionálními činnostmi.

Do tří měsíců od konce rozpočtového roku musí představenstvo připravit rozpočet, který bude předložen členskému shromáždění.

Rozpočet musí být schválen přidruženým shromážděním do čtyř měsíců, nebo do šesti měsíců, pokud to vyžadují zvláštní potřeby, od konce rozpočtového roku.Článek 15 - Firemní knihy a účetní záznamy

Základní účetní knihy a účetní záznamy, které musí Unie vést, jsou:

a) registr akcionářů;


b) kniha zápisu a usnesení Shromáždění;


c) kniha zápisů a usnesení představenstva.

Účetní systém bude dimenzován na administrativní a kontrolní potřeby vyplývající z organizace.

V případě obchodní činnosti bude sociální účetnictví sladěno s ustanoveními daňového zákonodárce.Článek 16 - Vnitřní předpisy

Pokud jde o záležitosti, na které se tento statut nevztahuje, může správní rada po ratifikaci Valným shromážděním členů v případě potřeby vypracovat vnitřní předpis.Článek 17 - Rozpuštění Unie

Rozhodnutí o rozpuštění Unie může být přijato většinou nejméně dvou třetin delegátů přítomných ve zvláštním mimořádném shromáždění, svolaných a platných k projednávání v souladu s čl. 7.

Shromáždění určí způsoby likvidace, bude postupovat při jmenování likvidátora, vybere jej z řad akcionářů a určí jeho pravomoci.

V případě rozpuštění je povinné darovat zbývající aktiva Unie , snížená o závazky, jinému sdružení s podobnými účely nebo pro účely veřejné služby, po vyslechnutí kontrolního orgánu uvedeného v čl. 3, bod 190 zákona ze dne 23. prosince 1996, č. 662 a pokud zákon nevyžaduje jinak.Článek 18 - Závěrečná ustanovení

Tento statut strukturovaný do tří částí pro celkem 19 článků je členy plně přijat, společně s předpisy a usneseními, která budou plně respektována.Článek 19 - Odklad

U všeho, co tento statut nestanoví, se odkazuje na pravidla občanského zákoníku a na ustanovení ostatních zákonů platných v dané věci.


Mimořádné shromáždění - pátek 2. července 2010 - Castel San Pietro Terme (BO)
Hlasování: Medak (-1), Albert Gross (+1)
25.10.2020 0:34
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Odpovědět 


Pravděpodobně související témata ...
Téma Autor Odpovědí Shlédnutí Poslední příspěvek
  Nové včelařské spolky v ČR Hyju 111 88.479 26.05.2018 22:56
Poslední příspěvek: JosPr

Skok na fórum:


Uživatel(é) prohlížející si toto téma: 1 Host(é)
KontaktyPortálNahoruNa obsahOdlehčený (archivační) módMobilní verzeRSS | Nastavení souhlasu s cookies