Toto fórum používá cookies
Toto fórum využívá cookies pro ukládání vašich přihlašovacích údajů, pokud jste zaregistrováni. Pokud nejste, ukládá vaší poslední návštěvu. Cookies jsou malé textové dokumenty uložené na vašem počítači. Cookies uložené tímto fórem mohou být použity pouze na této webové stránce a nepředstavují žádné bezpečnostní riziko. Cookies na tomto fóru také ukládají konkrétní témata, která jste si přečetli a kdy jste je naposledy četli. Prosím potvrďte, zda chcete přijímat nebo odmítnout toto nastavení cookies.

Cookie budou uloženy ve vašem prohlížeči bez ohledu na volby, aby se zabránilo opětovnému pokládání tohoto dotazu. Budete mít možnost změnit nastavení pro soubory cookie kdykoliv pomocí odkazu v zápatí.


Odpovědět 
 
Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vyhláška MPaRV SR o o identifikácii a registrácii včelstiev - návrhy pripomienok
Autor Zpráva
KaGa Offline
Member
***

Příspěvků: 180
Připojen(a): 10.06.2016
Hodnocení:  
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #1
Vyhláška MPaRV SR o o identifikácii a registrácii včelstiev - návrhy pripomienok
MPaRV na slovensku nachystalo návrh vyhlášky ve zneění:

Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z ..... 2017
o identifikácii a registrácii včelstiev
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. (ďalej len „zákon") ustanovuje:
§ 1
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) vlastníkom včelstva fyzická osoba staršia ako 15 rokov, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje chov včelstiev s najmenej jedným včelstvom,
b) stanovišťom včelstva akékoľvek trvale obhospodarované miesto, na ktorom sa nachádza včelstvo počas znášky alebo na ktorom zimuje,
c) kočovaním presun včelstva za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín alebo drevín na účely opeľovania a produkcie medu alebo iných včelárskych produktov,
d) presunom včelstva premiestnenie včelstva na účely prevodu vlastníctva alebo premiestnenie včelstva medzi stanovišťami včelstva,
e) centrálnym registrom včelstiev centrálny register hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 1 zákona, v ktorom sa vedú identifikačné údaje včelstiev.

§ 2
(1) Centrálny register včelstiev okrem údajov podľa § 19 ods. 2 zákona obsahuje
a) registračné číslo vlastníka včelstva,
b) údaj o počte včelstiev vlastníka včelstva,
c) charakter chovu včelstva,
d) názov katastrálneho územia a parcelné číslo pozemku, na ktorom sa stanovište včelstva nachádza,
e) údaje o kočovaní včelstva evidované podľa § 4,
f) počet vlastníkov včelstiev združených vo včelárskom združení.§ 3
(1) Začatie a ukončenie chovu včelstva a vznik a zánik stanovišťa sa do siedmich dní oznamuje regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
(2) Začatie a ukončenie chovu včelstva a vznik a zánik stanovišťa sa do siedmich dní odo dňa oznámenia podľa odseku 1 nahlasuje do centrálneho registra včelstiev na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
(3) Na základe oznámenia o začatí chovu včelstva do centrálneho registra včelstiev sa vlastníkovi včelstva pridelí jedinečné registračné číslo.
(4) Ročné hlásenie o stanovišti včelstva sa po prehliadke včelstva podľa § 10 ods. 11 zákona predkladá každoročne do 5. septembra do centrálneho registra včelstiev na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. )
(5) Zmena údajov, ktoré sa uvádzajú v centrálnom registri včelstiev, sa do siedmich dní nahlasuje do centrálneho registra včelstiev na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(6) Premiestnenie včelstva z iného členského štátu Európskej únie ) a dovoz včelích matiek zo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ) sa do centrálneho registra včelstiev oznamuje písomne do 30 dní.
(7) Oznámenie podľa odseku 6 obsahuje
a) kód krajiny a adresu, z ktorej bolo včelstvo premiestnené alebo z ktorej boli dovezené včelie matky,
b) plemeno včiel, ak ide o dovoz do registrovaného chovu alebo ak ide o iné plemeno včiel než kranské plemeno včely medonosnej,
c) počet premiestnených včelstiev alebo počet dovezených včelích matiek,
d) dátum premiestnenia včelstva alebo dátum dovozu včelích matiek.

§ 4
(1) Kočovanie sa do centrálneho registra včelstiev elektronicky nahlasuje do 1. februára roku, v ktorom sa má kočovanie realizovať. Plán kočovania na kalendárny rok sa do 14 dní pred prvým kočovaním, najneskôr však do 1. marca, elektronicky nahlasuje do centrálneho registra včelstiev na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, a oznamuje sa regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
(2) Prikočovanie a návrat z kočovania sa do dvoch dní elektronicky zaznamenáva v centrálnom registri včelstiev. Prikočovanie sa do piatich dní oznamuje regionálnej a veterinárnej potravinovej správe na sprievodnom doklade o kočovaní, vygenerovanom z centrálneho registra včelstiev.
(3) Ak vlastník nepresunie včelstvá po skončení kočovania na pôvodné stanovište, oznámi novovzniknuté stanovište včelstiev podľa § 3 ods. 1.

§ 5
(1) Včelnica a stanovište včelstva sa aspoň na jednom mieste označuje informačnou tabuľou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5, a ktorá obsahuje:
a) registračné číslo vlastníka včelstva,
b) kontaktné údaje vlastníka včelstva,
c) informáciu „BIOLOGICKÉ NEBEZPEČENSTVO – VČELY“.
(2) Stanovište včelstva mimo zastavanej časti obce sa označuje značkou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5.
(3) Údaje podľa odseku 1 sa uvádzajú tlačeným písmom vysokým najmenej 20 milimetrov.

§ 6
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2012 Z. z., o identifikácii a registrácii včelstiev.

§ 7
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov. )

§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť ..... 2017 okrem § 3 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

Gabriela Matečná v. r.

K tomu přidalo přílohu - formulář, pomocí kterého by mělo k hlášení dojít.

Návrhy hromadných připomínek:
1) zásadná
Navrhujeme celú vyhlášku zásadne prepracovať, keďže spresňuje spôsob identifikácie a registrácie včelstiev a stanovišť včelstiev - s odkazom na register hospodárskych zvierat. V zmysle platnej legislatívy nie je včelstvo ani stanovište včelstiev zvieraťom, tobôž ne hospodárskym.
2) zásadná
Navrhujeme celú vyhlášku zásadne prepracovať, keďže z jej znenia nie je zrejmé kto má - ak má - ohlasovaciu povinnosť podľa §3, §4, §5 (sa oznámi, sa označuje a podobne).
3) zásadná
Navrhujeme vo vyhláške samotnej presne uviesť, kto má aké povinnosti - napríklad ktoré všetky konkrétne údaje je kto konkrétny povinný oznamovať. Odkaz na prílohu - formulár obsahujúci položky nad rozsah údajov uvedený v zákone aj vyhláške považujeme za nedostatočný na zabezpečenie účelu oznamovania.
4) zásadná
Navrhujeme z prílohy odstrániť položku "Organizovanosť" - získávanie a spracúvanie informácií o členstve občanov v Občianských združeniach je zákonom zakázané.
5) obyčajná
Navrhujeme z prílohy odstrániť text "súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v Centrálnom registri včelstiev" a uviesť poučenie o spracúvaní osobných údajov podľa skutočnosti - keďže požadované údaje budú iste spracúvané na základe zákona a v tom prípade sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.


Bratislava, zatím jen účastník včelařského kurzu bez včel, nečlen jakéhokoli včelařského združení.
06.04.2017 9:53
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
KaGa Offline
Member
***

Příspěvků: 180
Připojen(a): 10.06.2016
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #2
RE: Vyhláška MPaRV SR o o identifikácii a registrácii včelstiev - návrhy pripomienok
6) zásadná
Keďže sa vyhláška - apoň podľa textu - opiera o podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. teda ustanovenie týkajúce sa Registra hospodárskych zvierat, navrhujeme upraviť text §1 ods. a) na:
"a) vlastníkom včelstva fyzická osoba staršia ako 15 rokov, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje chov včiel za ekonomického zhodnotenia účelom s najmenej jedným včelstvom,"
7) zásadná
Keďže v slovenskej legislatíve nie je definovaný pojem "včelstvo" navrhujeme jeho definíciu uviesť vo vyhláške - v zmysle leg. aktov EÚ doplnením §1 o bod:
f) „včelstvo“ znamená jednotku obsahujúcu kolóniu včiel medonosných, ktorá sa používa na výrobu medu, iných včelárskych výrobkov alebo včelieho plemenného materiálu, a všetky prvky potrebné na jej prežitie.


Bratislava, zatím jen účastník včelařského kurzu bez včel, nečlen jakéhokoli včelařského združení.
06.04.2017 10:26
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
gusto Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 2.061
Připojen(a): 14.12.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #3
RE: Vyhláška MPaRV SR o o identifikácii a registrácii včelstiev - návrhy pripomienok
" výrobu medu,iných včelárskych výrobkov alebo včelieho plemenného materiálu" by som nahradil:"...vcelstvo je kolónia včiel,ktorá sa chová s cieľom získavania medu,iných včelích produktov,plemenného materiálu a opeľovacej činnosti....". "včiel za ekonomického účelu" by som nahradil :" chov včiel s cieľom ekonomického zhodnotenia"... ..o.i. spojenie "za účelom" je nespisovné..
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 06.04.2017 10:56 od gusto.)
06.04.2017 10:52
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
patko79 Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 1.397
Připojen(a): 23.01.2012
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #4
RE: Vyhláška MPaRV SR o o identifikácii a registrácii včelstiev - návrhy pripomienok
Ten kto chová včely bez ekonomického zhodnotenia ( áno aj takí sú ) s tými čo? Ja chovám napr. činčily bez ekonomického zhodnotenia Tongue

Inak súhlasím s KaGa-om,

Návrh, kde je samé sa by nenapísal ani študent, ktorý právo ani nevidelBig Grin
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 06.04.2017 11:32 od patko79.)
06.04.2017 11:20
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
KaGa Offline
Member
***

Příspěvků: 180
Připojen(a): 10.06.2016
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #5
RE: Vyhláška MPaRV SR o o identifikácii a registrácii včelstiev - návrhy pripomienok
Oprava: "a) vlastníkom včelstva fyzická osoba staršia ako 15 rokov, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje chov včiel za účelom ekonomického zhodnotenia s najmenej jedným včelstvom,"

Gusto: je to citace z nařízení EU 2015/1366...
Dále formulace dle zákona 194/1998
(Hospodárskymi zvieratami sú zvieratá podčeľade Bovinae vrátane rodu zubor a rodu tur (ďalej len „hovädzí dobytok"), zvieratá druhov kôň a somár a ich kríženec (ďalej len „koňovité zvieratá"), ošípané, ovce, kozy, králiky, kožušinové zvieratá, hydina, vtáky, včely medonosné a druhy sladkovodných rýb okrem rýb okrasných, ktoré sú hospodársky významné. Hospodársky významné zvieratá sú tie, ktoré sú chované na účely ich ekonomického zhodnotenia. )
ono v legislativě by měly být pojmy jednoznačné, pokud je již nějaký pojem někde definován neměl by být definován jinde jinak. Zejména legislativa nižší váhy by nikdy neměla definovat pojmy jinak než legislativa nadřazená a nařízení EU je nad zákony národními.

patko79: Dobrá otázka. Ale v tomto případě (chov bez účelu ekonomického zhodnocení) nejde o chov hospodářských zvířat. Nemá tedy nic společného s registrem hospodářských zvířat a vyhláška opřená o paragrav týkající se zvířat hospodářských je mimo mísu. Museli by ZÁKONEM uložit povinnost v CRV evidovat všechny včely (nebo včelstva Smile) ne prostřednictvím odkazú na hospodářská zvířata. Nebo ZÁKONEM definovat že jsou všechny včely medonosné hospodářskými zvířaty. Co pak s divoce žijícími? To je na úrovni jelenú v honitbě, ty by museli evidovat asi revírníci...


Bratislava, zatím jen účastník včelařského kurzu bez včel, nečlen jakéhokoli včelařského združení.
Hlasování: Andrej (-1)
06.04.2017 12:10
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
KaGa Offline
Member
***

Příspěvků: 180
Připojen(a): 10.06.2016
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #6
RE: Vyhláška MPaRV SR o o identifikácii a registrácii včelstiev - návrhy pripomienok
8) zásadná
§4 Žiadame zrušiť ako nezákonný - povinnosti možno ukladať iba zákonom, a zákon povinnosť oznamovania presunu včelstiev (ani premiestňovania zvierat) neukladá. Ak áno, žiadame uviesť odkaz na príslušné ustanovenie zákona.
9) zásadná
V § 3 ods. (2) žiadame zrušiť alebo uviesť ako povinnú osobu Štátnu veterinárnu správu, keďže nie je objektívny dôvod na nepostúpenie údajov získaných podľa §3 ods.(1) Štátnou veterinárnou správou do centrálneho registra včelstiev v zmysle ods. 6 §17 zákona 305/203 Z.z.


Bratislava, zatím jen účastník včelařského kurzu bez včel, nečlen jakéhokoli včelařského združení.
Hlasování: goro (+1)
06.04.2017 15:11
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Andrej Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 752
Připojen(a): 11.11.2014
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #7
RE: Vyhláška MPaRV SR o o identifikácii a registrácii včelstiev - návrhy pripomienok
KaGa, už ti to tu niekto vysvetloval prečo je včela hospodárske zviera.
Je jedno , že 10 ľudí chová včely, len aby sa kochali ako lietajú a 1000 ich chová za účelom nejakého profitu. Hospodárske zviera majú všetci 1010-ti.

Andrej
14 x Optimal 420x170 , 250 a 400 m nad morom, Považie, Biele Karpaty
06.04.2017 15:26
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
patko79 Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 1.397
Připojen(a): 23.01.2012
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání
Příspěvek: #8
RE: Vyhláška MPaRV SR o o identifikácii a registrácii včelstiev - návrhy pripomienok
Andrej to je síce pravda, ale prečo tam trieskať to "ekonomické zhodnotenie" ? Niekto má aj kone iba tak, pre radosť, na jazdenie, bez ekonomického efektu. Alebo tam nech rovno dajú záporný ekonomický efekt, pretože tí ľudia do toho vrážajú len svoje peniaze. Zákon má byť jasný stručný, nie takéto paškvili, kde ani srnky netušia, kto SA oznámi začatie chovu, kto SA oznámi presun, ...
Mimochodom Andrej, tí ľudia bez ekonomického efektu nechovajú včelstvá kvôli kochaniu, ale aby im mal kto opeľovať stromy. Pretože sa netvárme, že v niektorých oblastiach nie je problém s opeľovačmi. Je. A to malo riešiť NV, nie nejaké megalomanské projekty. Mohlo to byť napr. včelstvá do každej dediny, osadovej záhrady, ...
06.04.2017 16:52
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
goro Online
Moderátor
*****
Moderators

Příspěvků: 1.095
Připojen(a): 23.04.2010
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Tykání

Facebook
Příspěvek: #9
RE: Vyhláška MPaRV SR o o identifikácii a registrácii včelstiev - návrhy pripomienok
(06.04.2017 12:10)KaGa napsal(a):  ... Ale v tomto případě (chov bez účelu ekonomického zhodnocení) nejde o chov hospodářských zvířat. Nemá tedy nic společného s registrem hospodářských zvířat a vyhláška opřená o paragrav týkající se zvířat hospodářských je mimo mísu. Museli by ZÁKONEM uložit povinnost v CRV evidovat všechny včely (nebo včelstva Smile) ne prostřednictvím odkazú na hospodářská zvířata. Nebo ZÁKONEM definovat že jsou všechny včely medonosné hospodářskými zvířaty.
no je možný aj takýto pohľad ale §2, odsek c je vo vyhláške na srandu?
CRV registruje aký "charakter" majú chované včelstvá, či sa sa chovajú za účelom "ekonomického zhodnotenia" alebo len pre "potešenie", teda ako hobby...
Alebo je myslený "charakter" včelára..???WinkBig GrinTongue

Jan
ži a nechaj žiť...
06.04.2017 17:42
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
KaGa Offline
Member
***

Příspěvků: 180
Připojen(a): 10.06.2016
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #10
RE: Vyhláška MPaRV SR o o identifikácii a registrácii včelstiev - návrhy pripomienok
Pletou se tu rúzné základy... Koně "se" evidují podobně jako krávy na základě "osobitného predpisu" (nařízení EU). Já tam ekon.zhodnocení nepletu, to je v zákoně. Holubi - jsou hopodářská zvířata? Slepice? Králíci? Papoušci? Želvy?
Ano, pokud jsou chována za účelem...
Jinak jsou jeleni zvířata divoká. Stejně jako včely medonosné žijící v lese...

Včelstva jsou zvířata? NEJSOU Zvířata jsou včely.

Každopádně nepodezírám, že by moje včelstva byla schopná SE zaregistrovat, stanoviště bylo schopné SE označit.
Pokud by i každá včela byla hospodářským zvířetem, včelstvo zvířetem není.
Stanoviště zvířetem není.
Přemístění včelstev (kočování) zvířetem není.

Není tedy žádný ZÁKONNÝ základ k jejich identifikaci/registraci ve smyslu paragrafu který MPaRV uvádí a týká se VÝHRADNĚ zvířat hospodářských.

A deformovat si nejasnou dikci vyhlášky neuvedenými odkazy via tři zákony tak, aby někomu vyhovovala NENÍ V POŘÁDKU. Povinnosti môže ukládat zákon, pokud mají být evidována včelsvtva, ať to prosadí do zákona. Pokud mají být evidována stanoviště, ať to prosadí do zákona. Pokud mají být hlášeny přesuny, ať to prosadí do zákona. Ale ne "uvádět" povinnosti ve vyhlášce a to ještě skrytě jen v příloze, a to takové které zákonu výslovně odporují (povinnost oznamovat členství v OZ).

GORO: díky, samotná vyhláška tedy sama uvádí, že pojednává (NEZÁKONNĚ) o evidenci včel(stev) která nejsou "hospodářsky významná".


Bratislava, zatím jen účastník včelařského kurzu bez včel, nečlen jakéhokoli včelařského združení.
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 06.04.2017 17:54 od KaGa.)
06.04.2017 17:52
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
gusto Offline
Posting Freak
*****

Příspěvků: 2.061
Připojen(a): 14.12.2011
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #11
RE: Vyhláška MPaRV SR o o identifikácii a registrácii včelstiev - návrhy pripomienok
(06.04.2017 16:52)patko79 napsal(a):  Andrej to je síce pravda, ale prečo tam trieskať to "ekonomické zhodnotenie" ? Niekto má aj kone iba tak, pre radosť, na jazdenie, bez ekonomického efektu. Alebo tam nech rovno dajú záporný ekonomický efekt, pretože tí ľudia do toho vrážajú len svoje peniaze. Zákon má byť jasný stručný, nie takéto paškvili, kde ani srnky netušia, kto SA oznámi začatie chovu, kto SA oznámi presun, ...
Mimochodom Andrej, tí ľudia bez ekonomického efektu nechovajú včelstvá kvôli kochaniu, ale aby im mal kto opeľovať stromy. Pretože sa netvárme, že v niektorých oblastiach nie je problém s opeľovačmi. Je. A to malo riešiť NV, nie nejaké megalomanské projekty. Mohlo to byť napr. včelstvá do každej dediny, osadovej záhrady, ...
opeľovanie včelami má ekonomický efekt,častokrát väčší,než ostatné produkty..na druhej strane súhlasím,slovo ekonomický by som odtial odstránil tiež..
06.04.2017 18:13
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
KaGa Offline
Member
***

Příspěvků: 180
Připojen(a): 10.06.2016
Hodnocení: Nesouhlasím s příspěvkem   Souhlasím s příspěvkem
Oslovení: Je mi to jedno
Příspěvek: #12
RE: Vyhláška MPaRV SR o o identifikácii a registrácii včelstiev - návrhy pripomienok
A celé je to o ničem, když zajistit registraci zvířat má pouze vlastník zvířat u kterých registraci předpokládá zvláštní předpis - viz §37 ods. (2) b) 1.

MPaRV není zákonem zmocněna takový předpis vydat. Nenašel jsem "zvláštní předpis" který by povinnost registraci včel, včelstev, stanovišť nebo jiných zvířat ve vyhlášce uváděných ukládal.

GUSTO: zákon nehovoří o ekonomickém efektu, ale účelu ekonomického zhodnocení chovu.


Bratislava, zatím jen účastník včelařského kurzu bez včel, nečlen jakéhokoli včelařského združení.
(Tento příspěvek byl naposledy změněn: 06.04.2017 19:07 od KaGa.)
06.04.2017 19:05
Vyhledat všechny příspěvky tohoto uživatele Odpovědět s citací příspěvku
Odpovědět 


Skok na fórum:


Uživatel(é) prohlížející si toto téma: 1 Host(é)