Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Med jako biocidní přípravek
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1822
ze dne 8. srpna 2019,
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení medu
jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení
(Text s významem pro EHP)
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních
přípravků na trh a jejich používání ( 1 ), a zejména na čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Na účinnou látku med, pokud představovala potravinu nebo krmivo určené pro použití jako repelent nebo atraktant
typu přípravku 19, se dříve vztahovala odchylka pro potraviny a krmiva stanovená v článku 6 nařízení Komise (ES)
č. 1451/2007 ( 2 ).
(2) V souladu s čl. 16 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ( 3 ) bylo předloženo oznámení
pro med pro typ přípravku 19, na nějž se vztahuje odchylka pro potraviny a krmiva. Evropská agentura pro
chemické látky (dále jen „agentura“) prohlásila oznámení za vyhovující a informovala Komisi, že bylo vyhověno
požadavkům podle článku 17 uvedeného nařízení. Med byl proto zařazen k typu přípravku 19 v seznamu
kombinací účinných látek a typů přípravku zahrnutých do programu přezkumu stávajících účinných látek
obsažených v biocidních přípravcích ( 4 ).
(3) Dne 31. ledna 2017 požádala Komise agenturu o stanovisko ohledně toho, zda med vzbuzuje obavy podle čl. 28
odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.
(4) Stanovisko agentury ( 5 ) dospělo k závěru, že med nevzbuzuje obavy, a je proto způsobilý k zařazení do přílohy
I nařízení (EU) č. 528/2012.
(5) S přihlédnutím ke stanovisku agentury je vhodné zařadit med do přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012. Vzhledem
k tomu, že med je přírodního původu, měl by být zahrnut do kategorie 4 „Tradičně používané přírodní látky“. Med
by měl být zahrnut do uvedené přílohy pouze v tom případě, že spadá do definice „potraviny“ nebo „krmiva“
uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. u) uvedeného nařízení. To je v souladu se skutečností, že na med se vztahovala
odchylka pro potraviny a krmiva stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1451/2007 pouze v případě, že se jednalo
o potravinu nebo krmivo.
(6) V čl. 89 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 jsou uvedena přechodná opatření, pokud je stávající účinná látka zahrnutá
do pracovního programu systematického přezkumu stávajících účinných látek schválena v souladu s uvedeným
nařízením. Pokud jde o med pro typ přípravku 19, mělo by být datum schválení pro účely čl. 89 odst. 3 uvedeného
nařízení stanoveno na 1. června 2021, aby se poskytl dostatek času na předložení žádostí o povolení podle čl. 89
odst. 3 druhého pododstavce uvedeného nařízení,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Příloha I nařízení (EU) č. 528/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Pro účely čl. 89 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 je datum schválení medu pro typ přípravku 19 stanoveno na
1. června 2021.
Článek 3
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 8. srpna 2019.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
Malá otázka pro zdejší obecenstvo. Co se stane, když někdo nastraží biocidní přípravek s medem jako součást a jako atraktant do volné přírody? Děkuji za pozornost. Děkujeme EU. Děkujeme že žijeme.
Referenční URL's