Včelařské fórum – o včelách a včelaření

Úplná verze: Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si úplnou verzi s příslušným formátováním.
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zpráva ÚKRK ČSV pro IX. Sjezd ČSV

Vážení přátelé, dámy a pánové, vážení hosté.
Předstupuji před Vás jako předseda ÚKRK ČSV se zprávou o činnosti za období od IIIV. Sjezdu našeho ČSV.
Je to období, které hodnotíme ve zprávě ÚV ČSV jako období velmi úspěšné.
Já bych spíše toto období označil jako úspěšné pro včelaře a méně úspěšné pro vrcholové funkcionáře ČSV. Naši vedoucí funkcionáři neobstáli a zůstávají mnohé svým členům dlužni.
Ale zkusme trochu popořádku.
V roce 2005 byla sjezdem zvolena 5 členná ÚKRK a do jejího vedení byl zvolen zkušený harcovník, dlouholetý předseda ÚKRK př. Zdeněk Dobíšek. Potud vše v pořádku.
Po prvním roce jsme uvnitř ÚKRK začali cítit něco nezdravého. Pan předseda nás informoval o určitém dění na sekretariátu a napětí v PÚV, ale vždy jenom tak abychom si to nechali pro sebe a pokud byl podnět z ÚKRK, tak všechno vždy řešil sám a nám pouze předkládal zprávy o konání. Stále nám vysvětloval proč to nejde a proč to nejde.
Po našem zjištění, že přijímá úkoly od tajemníka, kdy například řeší otázku inventarizace majetku a prodejny za pracovníky sekretariátu, vnitřně jsme se vzepřeli a v ÚKRK přijali pravidla, kterými jsme chtěli běh věcí změnit. Náš tlak sílil a stále jsme chtěli přes určitý odpor pana předsedy změnit zaběhnuté a začít provádět kontrolní činnost jak jsme ji chápali my a jak ji očekávají naši členové. I stalo se, že pan předseda nepřijel v roce 2007 opakovaně na svolané zasedání ÚKRK a přes předsedu ÚV nám následně vzkázal, že už nebude nic dělat a že se vzdává funkce.
Vyvolalo to naše překvapení, když jsme si mysleli, že jsme kolektiv a komunikace v kolektivu by měla probíhat na jiné úrovni. Rozhodnutí jsme akceptovali, ono nám nic jiného nezbylo. Na žádost, aby předal úřad nereagoval, pouze vzkázal, že nic nemá. I to je způsob jak předat úřad.

Pro ÚKRK nastalo období, kdy jsme mohli začít pracovat dle nejlepšího vědomí a svědomí. Pracovat tak jak by měla ÚKRK pracovat. To jsme si mysleli a proto jsme zpracovali plán kontrolní činnosti a plán práce, který vycházel z nás a našeho hlubokého přesvědčení, že jsme včelařům povinováni. Za přítele Dobíška posílil naše řady zástupce okresu Znojmo, přítel František Texl a byla to dobrá posila.
Do funkce předsedy jsem byl zvolen já a místopředsedou jsme zvolili přítele Františka Rouska.
Nová atmosféra v kolektivu byla po čase cítit i v ÚV, když jsme skládali pravidelně účty ze své práce. Dovolím si tvrdit, že naše zprávy byly už dopředu očekávané i když ze strany PÚV s určitými obavami.
No obavy byly na místě, protože jsme přestali fabulovat a informovali jsme členy nejvyššího včelařského orgánu o stavu věcí bez obalu, takové jaké jsme je nacházeli. Na to pánové z PÚV a hlavně někteří zaměstnanci sekretariátu nebyli zvykli.
Začali jsme pěkně po pořádku. ČSV má v majetku zařízení, která se nachází mimo Prahu, proto jsme je objeli, poznali jejich správu a PÚV předložili výsledek našeho zjištění. Očekávali jsme všechno, ale neočekávali jsme tvrzení, že to co ve zprávě píšeme není pravda.
Přátelé a podobná vyjádření se objevovala i u dalších protokolů a zjištění a jsme u jádra pudla. Pracovníci sekretariátu pod vedením pana tajemníka podávali ÚV mylné informace, nebo řeknu nepravdy o stavu věcí v Jabloňanech, Předboji, stavu věcí ve včelařské prodejně v Křemencové a možná i klamali PÚV, protože se mi nechce věřit, že by vrcholoví funkcionáři, kteří mají pravomoc řízení a kontroly nekonali při jakémkoliv pochybení. Žel tito nezareagovali ani po opakovaných zprávách ÚKRK o provedených kontrolách. Vždy jsme zprávy předložili PÚV jako kompetentnímu orgánu s pravomocemi konat. Žel, skoro nikdy se nestalo, že by PÚV konalo. PÚV vždy souhlasilo se stanoviskem kontrolovaného subjektu, tj. sekretariátu bez ohledu na to co v tom stanovisku bylo uvedeno.
Kontrolovaný subjekt zpochybňoval náš nález smyšlenkami a místo toho, aby se zaměřil na problém, tak se zaměřil na osobu kontrolora a na to jak znehodnotit nález. Mnohdy to hraničilo až z absurditami typu, že kontrolní skupina nerozumí tomu problému, že ÚKRK chce rozvrátit svaz, že překročujeme kompetence a dikci danou ÚKRK dle Stanov, atd..
Nenechali jsme se touto rétorikou odradit a jasně jsme si v ÚKRK řekli, že břímě této funkce jsme přijali na sjezdu dobrovolně a pokud se chceme na sjezdu včelařům podívat do očí, tak nemůžeme z nastolené cesty uhnout.

Postupně jsme přešli agendu správy našeho svazu a jsem rád, že čím déle jsme na ÚV informovali o stavu věcí včelařů a předkládali návrhy na usnesení, tím více jedinců z členů ÚV nás vnímalo a začalo se otevřeněji o stav věcí zajímat. Jako příklad mohu uvést zřízení Ekonomické komise při ÚV. Přátelé, taková banalita. ÚKRK si byla vědoma, že nemá mezi sebou odborníky na kontrolu ekonomiky a účetnictví svazu a účetních souvislostí. Náš návrh, aby PÚV navrhlo ÚV zřízení Ekonomické komise nebyl vyslyšen a více jak rok PÚV odolávalo tomuto nápadu. Až jsme po kontrole hospodaření Včelařské prodejny upozornili na určité nestandardní operace mezi svazem a prodejnou a do usnesení ÚV prosadili zřízení této ekonomické komise, tak to prošlo a komise byla na světě. Přátelé, přes odpor PÚV, sekretariátu, ekonomického útvaru a mnohých členů ÚV. Vždyť i usnesení, že ekonomická komise se může zabývat pouze úkolem dle zadání usnesení ÚV je dostatečně vypovídající.
Ve spolupráci s EK byla následně provedena kontrola v prodejně a komise sama provedla kontrolu hospodaření našeho svazu. Není divné, že v době kdy komise měla přijít, tak „spadl“ pani ekonomce počítač a nešlo nic dohledat? Paní ekonomka onemocněla a tak vážně, že po více jak roce na neschopence ze svazu odešla. Ano, slyšíte dobře, odešla, nebyla odejita, odešla dohodou s výplatou tříměsíčního odstupného.

A výsledek práce kontroly ekonomické komise? Vnitřní kontrola účetnictví ČSV byla provedena a jeji úroveň hodnocena podle úrovně stavu dané legislativy a standardů v rozmezí 0 – 10 bodů. 0 je nejnižší hodnocení a 10 je plnění na 100%. Kontrolované období 2007 a 2008. Tady jsou výsledky:
Včelařská prodejna ČSV:
Účetnictví - 4 body
Evidence závazků a pohledávek – 3 body
Účetnictví a hospodaření s majetkem ČSV:
Mimořádné inventury pokladní hotovosti - 6,5 bodů
Inventura akcií Včela Předboj – 3 body
Účetnictví ČSV - 4 body
Úroveň smluv s třetími stranami – 5,5 bodů
Evidence čl. Příspěvků a vedení zúčtování dotací – 9,5 bodů
Vnitřní kontrolní systém:
Vedoucí pracovníci sekretariátu – 2 body

Dámy a pánové, myslíte si, že to byl okamžik k obratu? Že se někdo chytil za nos a bušil na poplach? Ano, bušila ÚKRK, ale PÚV spalo spánkem spravedlivých a pracovníci sekretariátu? Ti, jako by se jich to netýkalo. K odpovědnosti za zjištěný stav se nikdo nepřihlásil. Rovnováha mezi pravomocemi a zodpovědností dostala další vážnou trhlinu. S tímto zbabělým, sobeckým a přízemním přístupem čelních představitelů ČSV se ÚKRK setkávala při většině kontrolních akcí, bojovala s ním jak s větrnými mlýny.
Víte, nechci tady jitřit vášně ve věci Předboje. Vášně plály na zasedáních ÚV a právníci nám jasně vysvětlili, že už je vše nenávratně ztraceno a že opravdu nejde nic dělat. Ostatně to potvrdil i soud svým rozsudkem.Velice nás ale mrzí, že zodpovědni za tento stav fabulovali v době, kdy šlo něco udělat. Informovali nás na ÚV, nebo spíše neinformovali a svůj diletantský právní názor povýšili na názor většiny. A když se provalilo o kolik včelaři přišli, tak krčili rameny, že oni chtěli dobře, žel to nevyšlo. A víte co je pro nás překvapující, že tito lidé necítí ani špetku zavinění, že se tváří jako by se jich to ani netýkalo.

Rok 2009 a 2010 uběhl jak voda a hmatatelné pokroky, které by se odrazily v systémovosti práce, aktualizaci prováděcích předpisů, vydání nových směrnic a opatření vedoucím hospodářské jednotky, prostě z toho se dále nic nekonalo a formulace, to necháme novému vedení se stala evergrínem pro rok 2010. Tak jsme postupně došli do stádia konce funkčního období a hle dožili jsme a ono včelaři vlastně mohou být rádi, že není hůř. Tak to na nás zapůsobilo po přečtení rozhovoru s tajemníkem a předsedou našeho svazu z 12 čísla našeho časopisu.

Abych nebyl tak skeptický, je mou povinností Vás i uklidnit. Dámy a pánové v ekonomickém úseku máme novou paní vedoucí. p.Prchlíková účetnictví rozumí a přišla z firmy, kde byla zvyklá na účetní standardy, už se to promítlo do lepší kvality zpracovávaných údajů. Včelařská stanice Jabloňany přešla pod vedení naši firmy Včelpo, která hospodaří nad očekávaní dobře o čemž svědčí fakt, že vrátila svazu půjčky a ještě si přibrala pod svá křídla včelařskou prodejnu na Křemencové ulici v Praze. Z toho místa patří poděkování panu řediteli, představenstvu a dozorčí radě za dobrou správu našeho majetku.
Naše účetnictví prošlo standardním auditem a auditorská firma svým materiálem ukončila lidovou tvořivost ve vedení našeho účetnictví a stanovila hlavní úkoly, které musí být naplněné s následnou kontrolou. Ano, můžeme konstatovat, že jsme standardní a správa věcí včelařů odpovídá stavu běžné účetní jednoty.
Amatérismus a diletantství v řízení našeho svazu nás stalo hodně peněz a je škoda, že tento kurz jsme museli zaplatit v plné výši i s příplatky. Kdyby se to řešilo dříve, mohlo to být levnější.

Naše ÚKRK se významně zapsala do provedených úprav předkládaných stanov. Nebyli jsme hnacím motorem změn, ale hlídali jsme aby nedošlo k přesunu důležitých kompetencí z ÚV na PÚV nebo pracovníky sekretariátu a aby nebyl nasazen ÚKRK nějaký náhubek, nebo omezené pravomoci. Bylo to těžké, ale podařilo. Žel znovu musím konstatovat, že ne všichni zástupci našich včelařů v ÚV spravují svaz s péči dobrého hospodáře a srpnové zasedání, které schválilo návrh Stanov v podobě, kterou zpracovala p. Machová a požehnalo PÚV, vzbudil velké emoce mezi včelaři.
Víte, někdy máme dojem, že za kus žvance jsme schopni zapomenout na základní principy slušnosti a sliby, které jsme doma včelařům dali. Za 48 000 včelařů rozhoduje 78 jejich zástupců, to je silný mandát. A argument některých, že tomu co se projednává nerozumí je argument, ale proč potom vždy hlasují jak chce vedení a neposlouchají hlas selského rozumu?
Anebo argument, já už končím a odcházím na smetiště dějin, mně už to je jedno? Ano, odejdi, ale pamatuj, že jednou jsi u toho byl, tak se starej aby ses nemusel stydět nebo vymlouvat.

Dámy a pánové, naše ÚKRK od roku 2008 pracovala velmi intenzivně a chránila majetek našich včelařů. ÚKRK přes všechny problémy kterými prošla, přes ústrky a ztrátu mnohých tzv. kamarádů svou úlohu splnila. Dovolte mi z tohoto místa poděkovat přátelům Františku Rouskovi, Josefu Konečnému, Antonínu Pavlíčkovi a Františku Texlovi za práci, kterou odvedli. Pánové byli jste průkopníky kontrolní práce v našem ČSV. Ano průkopníky, protože díky Vám jsme v ÚKRK odstranili formalismus a díky Vám je pozice ÚKRK v navrhovaných stanovách velmi silná a čitelná. Díky Vám můžu úřad předat nově zvolenému kontrolnímu orgánu. A popřát jim odvahu, výdrž a bez kolizní komunikaci s našim předsednictvem a pracovníky našeho sekretariátu.

Za toto funkční období se ÚKRK sešla 28 krát, řešila na 23 podání členů, resp. nižších organizačních složek, provedla 18 kontrol a na každém zasedání ÚV referovala o své práci, prostě jsem přesvědčen o tom, že naše ÚKRK dostála svému úkolu, který ji uložil VIII. Sjezd našeho svazu.

Dovolte mi malé zastavení u problematiky podání členů a organizačních složek, tj. našich ZO, které přicházely na naši ÚKRK. Přátelé, znovu tady musím říci, že členové ÚKRK jsou včelaři jako Vy a práci v komisi dělají navíc, jako svůj vklad tomuto spolku. A víte, ve všech případech, které nám zabíraly prostor rok, dva i více se jedná o spor jedince nebo jedinců v ZO a chtějí, abychom my nejenom rozhodli kdo je vinen, ale očekávají, že my přijedeme a budeme trestat. Přátelé demokracie je vláda práva. ZO mají právní subjektivitu a vedou je nejsilnější jedinci. Očekáváme, že tito jedinci jsou právně zdatní a přijetím funkce přejímají správu nad chodem tohoto subjektu. Jsme kolektiv, jsme občanské sdružení, ne absolutismus moci jedince. Vždy musí rozhodovat většina a pokud nejste spokojeni s rozhodnutím většiny máte právo argumentovat a přesvědčit ostatní, že správně by to mělo být jiné. A pokud zjistíte problém závažnějšího charakteru, obraťte se na orgány činné, ty posoudí Vaše důkazní materiály a buď předají státnímu zástupci nebo obecnímu úřadu k řešení. Přátelé a proč některé věci trvají tak dlouho? Ono podání je jedna věc, ale my se scházíme na zasedání cca 4 x do roka a orgán musí rozhodnout jak naložit s Vašim podáním. Následuje obyčejně dopis druhé straně konfliktu nebo žádost na OKRK o součinnost. No a tady někdy čekáme i rok než nám někdo odpoví. Pokud se nám argumentace nezdá, tak žádáme stěžovatele o doplnění a i tady se stane, že nám třeba neodpoví, nebo napíše ať už to neřešíme, atd.. Stalo se nám, že výbor ZO vyloučil člena, po našem zásahu uznali formální pochybení a přijali ho zpět. No a za rok se dovídáme, že ho stejně vyloučili. Akorát si pohlídali dikci Stanov.
Přiznám se, že tyto spory nás hodně zaměstnávaly a bylo mi těch lidi líto. V kolektivu zájmového sdružení by se měli lidé bavit, realizovat a tam kde tomu tak je se opravdu mají dobře. Já jsem z okresu Karviná a přátelé i když by mnozí řekli, že v tom regionu nemůže být nic dobrého, můžu jednoznačně prohlásit, že v našich 15 ZO se včelaři baví, sdružují a ve svých obcích jsou vidět.

Zpráva o činnosti ÚKRK je asi jiná než na jaké jste byli zvyklí. Ale ono je jiná i její práce. Na webu ČSV jsou k dispozici všechny zápisy z jednání a zprávy ÚKRK najdete v materiálech z jednání ÚV za uplynulé období. Tam se můžete seznámit podrobněji s prací ÚKRK, stejně jak jsou na webu ČSV zveřejněné zápisy z jednání ÚV a PÚV. Dokonce v materiálech pro členy ÚV byly i zveřejňované Protokoly z kontrol a reakce kontrolovaného subjektu s návrhem opatření. A Vaši zástupci v ÚV Vás určitě pravidelně informovali o dění v centru.

Dámy a pánové, vážení přátelé, sledujme velmi důkladně práci našich zástupců v orgánech svazu a pokud máte dojem, že se děje nepravost, prosím Vás vystupte velmi hlasitě a nekompromisně.

Víte, ono psali mi i včelaři, že bez ohledu kdo bude ČSV vést, oni budou včelařit a dále se kochat svými včeličkami. Ano mají pravdu, ale my funkcionáři musíme mít vyšší ambice. Chov včel je nedocenitelná služba pro společnost a lidstvo. Chov včel si zasluhuje maximální pozornost, ale pokud chceme, aby společnost, která deklarovala práva řízení na své zákonodárce a výkonné představitele vzala tento stav na vědomí, tak my musíme předat tuto starost na své zástupce, kterými jsou členové vrcholových orgánů a ti by měli s péčí nejlepších hospodářů věnovat potřebám včelařů opravdu maximální pozornost.

Dámy a pánové, vážení přátelé. Závěr mého vystoupení vyznívá v určité očekávání. Ano v očekávání, že tento IX. Sjezd našeho ČSV bude pro budoucnost našeho spolku významným mezníkem a všichni budeme svorně konstatovat, že námi zvolení představitelé vzali osud ČSV do správných rukou.

Přeji novému Republikovému výboru a ÚKRK mnoho energie, vůle a dobrých myšlenek. Přeji všem včelařům radost ze včel a pohodu ve svém ČSV.

Děkuji za pozornost.

No je to možné .......Big Grin pokud vím tak Leoš vždy píše vše dobré Smile
(01.02.2016 19:03)MilkyWay napsal(a): [ -> ]
(01.02.2016 18:30)NB1 napsal(a): [ -> ]
(01.02.2016 16:15)Hyju napsal(a): [ -> ]http://www.vcelarime-sami.cz/
"Včelař tak, abys nebyl nebezpečný svému okolí!" Huh

Co je podle Tebe na tom pravidle špatného?

Nic, ale příhodnější by bylo "Veď včelařský spolek tak, abys nebyl nebezpečný včelařům"
(01.02.2016 19:03)MilkyWay napsal(a): [ -> ]
(01.02.2016 18:30)NB1 napsal(a): [ -> ]
(01.02.2016 16:15)Hyju napsal(a): [ -> ]http://www.vcelarime-sami.cz/

Proč právě na stránkách Včelařský spolek Moravskoslezského kraje z.s. je Bücklerovo pravidlo? "Včelař tak, abys nebyl nebezpečný svému okolí!" Huh

To jako má být JUDr. Karel Brückler Váš guru či kult osobnosti, že mu dáváte prostor?

Doporučení staré jak včelařství samo a vy dáváte autorství právě jemu? Takže jde o TRUC SPOLEK PORAŽENÝCH?

Můj názor pravidlo kazí web. stránky.

Co je podle Tebe na tom pravidle špatného?

Nepřikládal bych k pravidlu autorství.
K Tvému přispěvku Hyju.
Jen je to bohužel 5 let staré. Ale na podstatě se nic nezměnilo. Svaz v současné podobě je nereformovatelný. ALE až jich zbyde po rozštěpeni jak do mariáše, pak si rozdělí majetek a věřte, že bude co. I za tuto cenu jsem rád, že se na tomto marazmu nebudu podílet a budu v klidu spát s čistým svědomím.
Jiří jenom jsem reagoval na jednoho nebo několika včelařů kteří napadali UKRK ,že nic nedělalo a nekonalo.Nemám rád jednobarevné myšlení světa a system hazaní do jednoho pytle a třepání a vytahování zajíců....potom mi to tak trochu připomíná lidové soudy Smile
Hyju, to byl text od př.Sciskaly? Nevidím tam podpis. O něm jsi tvrdil, že již dávno poukazoval na . . . .

Tedy přesně o tomto:
(31.01.2016 14:29)Hyju napsal(a): [ -> ]MartineH pokud vím tak Sciskala dlouhodobě upozorňoval na to co se děje......
Zpráva ÚKRK ČSV pro IX. Sjezd ČSV
Členové: ? ? ? ? ? ? ? kteří?
Ano Karle od Sciskali a tím jsem skončil a jestli se chceš na něco přímo jeho zeptat ,tak přestaň být leniví zvedni prdel, chytni mobil a zavolej mu a zeptej se ho přímo.A přestaň mě úkolovat. Děkuji.
Ps: To je rada i pro zbylé diskutující členy VF ještě jednou děkuji Angry
V podstatě by to mohl být dobrý způsob, jak se zbavit bafuňářů, co maj máslo na hlavě. Nechat je založit si vlastní spolek. Pár lidí jim to sežere. Pozitivní interpretace založení spolku pro M a S by mohla být, že tím započla očista ČSV od zprofanovaných funkcionářů. Takže jen houšť a větší kapky. Smile Nejvíc toužebně můžeme očekávat založení spolku pro Benešovsko!
zapomínáš na stávající majetek svazu, ten je dostatečná motivace vytrvat i rezatým drátem v pr...............
no to jo, ale jakmile Tvoje klika nevyhraje, hupky dupky si založ vlastní kroužek, ať je kde brát Smile
Ale teď vážně. Přiznám se, že zrovna po Sciscalovi se mi stýskat nebude. Na podzimnim aktivu jsem z něj měl osypky. Oslovoval nás soudruzi a používal výrazy jako pětiletka apod. Přišlo mi to, že to hodně přehání, ale tam na severu moravy je to asi jiné, třeba tam tuhle terminologii tak negativně neberou.
(01.02.2016 22:36)Hyju napsal(a): [ -> ]Ano Karle od Sciskali a tím jsem skončil a jestli se chceš na něco přímo jeho zeptat ,tak přestaň být leniví zvedni prdel, chytni mobil a zavolej mu a zeptej se ho přímo.A přestaň mě úkolovat. Děkuji.
Ps: To je rada i pro zbylé diskutující členy VF ještě jednou děkuji Angry

OK, díky.
Takže pokud toto pronesl na minulém Sjezdu a nic se nedělo, tak pak je viníků celkem dost.
Právě tolik kolik jich to slyšelo.

Hodnotit nebudu, aby se zase neříkalo že . . .
Ale ryba smrdí od hlavy a nejvyšší hlavou je Sjezd.
Ten reprezentuje členy.

Faktem je, že mě jako člena informovali kdo tam pojede (v 2005) s velkým údivem, proč se vůbec ptám, že je to jasný , , ,

Mně to naštěstí bylo úplně jasný. Smile

Takže je zde skupina lidí co jim to bylo jasné už ve chvíli, kdy Sjezd chrání před členy ochranka. Sad

Tak rozhodl lid!
To napsal tehdy jiný co tehdy prohlédl že je tp prohnilé až dolů.Cool
A já jen citují jiného:"Máte co jste chtěli, ale já vás varoval".Tongue
(02.02.2016 9:21)MartinH napsal(a): [ -> ]no to jo, ale jakmile Tvoje klika nevyhraje, hupky dupky si založ vlastní kroužek, ať je kde brát Smile
Ale teď vážně. Přiznám se, že zrovna po Sciscalovi se mi stýskat nebude. Na podzimnim aktivu jsem z něj měl osypky. Oslovoval nás soudruzi a používal výrazy jako pětiletka apod. Přišlo mi to, že to hodně přehání, ale tam na severu moravy je to asi jiné, třeba tam tuhle terminologii tak negativně neberou.

A už jsi četl kdo je v novém vedení ČSV včetně ostatních funkcí v radách atp.?
To je jenom dobře,že se vrátili na místo činu.
Představ si, kdyby v celém RV a podobně byli úplně noví lidé.
Pan ministr udělal co slíbil - 1D a další dotace předal na rozdělování jinam.
Tak by to odnesli Ti nový,že špatně ...........

Nepodrážejme žádný nový spolek,ať ho založí kdokoli.Má -li tu odvahu do toho proudu vstoupit.Zkus to sám a uvidíš!!
Uvědomte si,musí začít od nuly, o to se p.Machová postarala.Stanovy.
I když by tady mohla vzniknout velká polemika:Z čeho vzniklo ČSSV? Dělilo se potom na ČSV a SSV i majetkově.
Ale když bylo vidět,že by se mohla odtrhnout Morava a Slezko honem se měnili stanovy.
A to vlastně k tomu nepočítám i jiné spolky.Mladou Boleslav........
To jsem popsal pouze historické spojení v 1948 kdy bylo násilně spojeno a to i majetkem.Které převzalo ČSSV.

To jste měli vykřikovat když se privatizoval Dol nebo Včela..... - Největší h....... co mohla ČSV dopustit.

Za sebe - i kdyby to byl truc spolek - jako,že si myslím,že ne.Tak mu držím palce.Čím více takových tím lépe. F.V.
Vlčku, stanovy Machová neměnila a ani nechystala návrh. To bylo dílo minulého vedení pod předsedou Brucklerem.
A ČSV byl vždycky jen ČR. Na Slovensku měli svůj svaz a i svoje - jiné veterinární předpisy atd.
Byla Federace. V případě zemědělství to bylo plně oddělené.
A že jsem si díky stanovám mejloval s p. Machovou.Zeptej se.
A stanovy jako právnička ,než byla ...... sestavovala ona,nebo jste je sestavovali VY RV?
Jaké minulé vedení?Jestli se dobře dívám tak kromě p.Sciskali a p.Bruknera tam jsou úplně stejný.
Dokonce bych řekl,že přibyli i Ti z předminulého.
I když výjimka potvrzuje pravidlo.

Kaji vem ten rok co jsem napsal: Opisuji Praha,leden 1953 - Oznámení odběratelům Včelaře a slovenským
odběratelům Včelárstva!
Náš časopis byl přejmenován na VČELAŘSTVÍ a stal se celostátním časopisem,takže dosavadní odběratelé slovenského časopisu Včelárstvo,pokud se přihlásili o nový časopis,dostávají dnes tento společný časopis.
Bude vycházet 10x ročně.......roční předplatné 9,60Kčs Tiskne Brázda
Federace přišla později.F.V.
Pokud je dělala, tak potom nevím proč je ve svém vystoupení před volbou předsedy kritizovala.Ale nevím detaily,je možné, že na jejich úpravě pracovala ještě v době kdy dělala i funkci tajemníka než odešla.
To víš Martine jednoduší je kritizovat než mít nějakou vizi....na kritiku skočí každý škoda že se volby nepřenášeli živě to by se možná hodně včelařů zasmáloCool
Martine asi jsi na to kápl.Snad bych dovedl dohledat i Imeily.F.V.
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Referenční URL's